Algemene voorwaarden Maats Advocatuur

Artikel 1: Toepassingsgebied/opdracht

1.1. Maats Advocatuur is een eenmanszaak van mw. mr. J.E. Maats. Mw. mr. J.E. Maats handelt ook onder de handelsnamen “De Scheidingsadvocaat” en “Jessica Maats Scheidingsadvocatuur”. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Maats Advocatuur, dient ook mw. mr. J.E. Maats en de andere handelsnamen te worden begrepen.

1.2. Alle opdrachten worden onder de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Maats Advocatuur. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens Maats Advocatuur aanvaarde opdrachten.

1.4. De uitvoering van verstrekte opdrachten door Maats Advocatuur geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Maats Advocatuur leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd door de door Maats Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van Maats Advocatuur op grond van de polisvoorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Maats Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een verzekerd bedrag van € 500.000,00 per aanspraak en de inhoud en voorwaarden zijn overeenkomstig de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

2.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium, met een maximum van € 20.000,00.

2.3. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Maats Advocatuur indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 3: Verplichtingen van opdrachtgever

3.1. De opdrachtgever vrijwaart Maats Advocatuur en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband houdende met de door Maats Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede de kosten van Maats Advocatuur in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

3.2. Betaling van de declaraties van Maats Advocatuur dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn of betalingsregeling is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

4.1. Maats Advocatuur behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden in voorkomend geval (gedeeltelijk) te laten uitvoeren door andere advocaten, juristen of andere adviseurs en is gerechtigd bij de uitvoering van haar opdracht derden in te schakelen. Deze personen zullen zorgvuldig door Maats Advocatuur worden geselecteerd, zo mogelijk in overleg met de opdrachtgever. Maats Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van Maats Advocatuur.

4.2. Maats Advocatuur is door opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden namens opdrachtgever. Eventuele derden kunnen, naast Maats Advocatuur, een beroep doen op deze algemene voorwaarden, waarbij de bepalingen die voor Maats Advocatuur gelden eveneens voor hen gelden..

 

Artikel 5: Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechter

5.1. Op alle aan Maats Advocatuur verstrekte opdrachten is de Kantoorklachtenregeling Maats Advocatuur van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de werkzaamheden van Maats Advocatuur, inclusief geschillen over de declaratie, zullen eerst worden beslecht overeenkomstig deze Kantoorklachtenregeling.

5.2. Op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Maats Advocatuur en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd art. 5.1. zullen alle eventuele geschillen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

 

September 2017

 

Maats Advocatuur heeft geen Stichting Derdengelden ter beschikking.

Een scheiding hoeft niet duur te zijn

Een scheiding brengt een onzekere tijd, ook financieel. Nog meer financiële verrassingen kunt u dan niet gebruiken. Daarom werk ik met vaste en scherpe prijzen voor elke zaak.

Contact

Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak inplannen?