Onderneming

Scheiden | Onderneming

Bij een scheidende ondernemer komen heel wat meer onderwerpen aan bod dan die bij iemand die in loondienst werkt.

 

Wat is er geregeld?

Het belangrijkste is om na te gaan wat er voor of tijdens het huwelijk is afgesproken. Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opmaken? Zo ja, wat is daarin afgesproken met betrekking tot de onderneming?

 

Verschillende smaken

Bij een gemeenschap is het in principe zo dat de onderneming of de aandelen in een onderneming bij helfte moet worden verdeeld. In sommige gevallen kan het zijn dat de onderneming niet in de huwelijksgemeenschap valt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de onderneming is geërfd, is geschonken of is gestart met een gouden handdruk of smartengeld.

Veel ondernemers kiezen ervoor om voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Voor meer informatie lees ook: scheiden onder huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden kan een regeling zijn opgenomen of, en zo ja hoe, de waarde van de onderneming moet worden verdeeld bij echtscheiding. Wanneer u een koude uitsluiting zonder verrekenbeding heeft afgesproken, dan hoeft de waarde van de onderneming in bijna alle gevallen niet te worden verdeeld. Dit kan anders zijn in de gevallen dat er wel een verrekenbeding is overeengekomen. Is tijdens het huwelijk niet periodiek afgerekend, dan zal de waarde van de onderneming (gedeeltelijk) moeten worden verdeeld. Bij een finaal verrekenbeding, die inhoudt dat moet worden afgerekend alsof er sprake is van een gemeenschap van goederen, zal de waarde van de onderneming moeten worden verdeeld als de onderneming niet is uitgesloten.

 

Waardering van de onderneming

Wanneer over de waarde van de onderneming moet worden afgerekend of deze moet worden verdeeld, dan moet de onderneming worden gewaardeerd. Vaak zal hierbij gekeken worden naar de waarde in het economisch verkeer (oftewel de verwachten transactieprijs). Er zijn verschillende waarderingsmethoden mogelijk en welke waarderingsmethode wordt gebruikt hangt af van verschillende factoren. Daarnaast kunnen ook andere factoren, zoals het bestaan van een rekening-courantverhouding en de continuïteit van de onderneming, van invloed zijn op de hoogte van het bedrag waar u of uw ex-partner recht uiteindelijk op heeft.

 

Alimentatie

Bij een ondernemer is het vaak lastig om te bepalen wat het inkomen is van een ondernemer. Bij een eenmanszaak (IB-ondernemer) wordt als uitgangspunt genomen dat dit de winst minus de kosten is. Bij een DGA wordt niet alleen gekeken naar het loon dat de DGA aan zichzelf heeft uitgekeerd, maar bijvoorbeeld ook naar de rekening-courantverhouding en dividenduitkeringen. Omdat het inkomen van een ondernemer fluctueert, wordt vaak een gemiddelde genomen van het inkomen van de afgelopen drie jaren. Dat is niet in alle gevallen redelijk, bijvoorbeeld bij grote uitschieters in een bepaald jaar. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met reële prognoses en de continuïteit van de onderneming.

 

Pensioen in eigen beheer

Behalve wanneer er andere afspraken zijn gemaakt, heeft de ex-partner van een DGA bij een echtscheiding recht op de helft van het in de B.V. tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen (pensioen in eigen beheer).

Het pensioen in eigen beheer stopt. Er zijn nu drie opties:

  1. Het pensioen afkopen;
  2. Het pensioen omzetten naar een Oudedagvoorziening of;
  3. Het pensioen premievrij handhaven.

Wanneer de DGA voor één van de eerste twee opties kiest, dan dient de (ex-)partner daarmee in te stemmen. Wanneer hier namelijk voor wordt gekozen, dan betekent dit dat er aan partnerpensioen en ouderdomspensioen lagere bedragen worden uitgekeerd. Daarom moet ook gekeken worden of de (ex-)partner voor dit verlies moet worden gecompenseerd. Verder speelt bij Pensioen in eigen beheer ook een afstortverplichting. Wanneer de ex-partner van de DGA dat wenst, dan dient de DGA te zorgen voor afstorting bij een externe pensioenverzekeraar van het kapitaal dat nodig is voor het aan de andere echtgenoot toekomende deel van de pensioenaanspraak. Het pensioen in eigen beheer is zeer complexe materie, het is in veel gevallen daarom belangrijk dat u zich goed laat voorlichten door een pensioenadviseur die hierin gespecialiseerd is. Ik werk samen met gespecialiseerde pensioenadviseurs.

 

Let op de fiscale aspecten!

De verdeling van de onderneming of de waarde daarvan, kan zeer grote fiscale gevolgen hebben. Zowel voor de partners zelf, als voor de onderneming. Het is daarom heel belangrijk, zeker bij grotere ondernemingen, dat u zich goed laat voorlichten. Ik werk nauw samen met goede fiscalisten. Houd er verder rekening mee dat wanneer er sprake is van een gemeenschap van goederen aandelen moeten worden overgedragen, ook als de aandelen op naam staan van slechts één partner. Dit moet binnen twee jaar nadat één van de partners uit de woning vertrekt. Wanneer dit niet op tijd gebeurt, moet er overdrachtsbelasting worden betaald.