Werkt u met kinderen van gescheiden ouders? Gezag & informatie

Werkt u met kinderen van gescheiden ouders?

Ruim 70.000 kinderen in Nederland hebben gescheiden ouders. Deze kinderen gaan net als alle andere kinderen naar school, naar de kinderopvang en naar clubjes. Sommige ouders van deze kinderen kunnen niet meer met elkaar door een deur, ze informeren elkaar niet en nemen soms beslissingen waar de andere ouder het niet mee eens is. Hoe gaat u daar als professional juridisch juist mee om?

Ouderlijk gezag

Gezag, in de volksmond ook ‘voogdij’ genoemd, betekent dat een ouder zeggenschap heeft over het kind. De moeder heeft automatisch het gezag. Wanneer zij met de andere ouder van het kind getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, dan heeft die andere ouder ook automatisch het gezag. In alle andere gevallen heeft de andere ouder alleen het gezag wanneer de rechter dat heeft bepaald. Erkenning van het kind brengt niet mee dat de andere ouder ook het gezag heeft. U kunt erachter komen of er sprake is van gezamenlijk gezag door een kopie te vragen van de huwelijksakte, partnerschapsakte, uitspraak van de scheiding of een uittreksels uit het gezagsregister (www.rechtspraak.nl).

Toestemming voor inschrijving of kinderopvang

Wanneer beide ouders het gezag hebben dan moeten zij in principe beiden toestemming geven om een kind in te schrijven op school, bij de kinderopvang of clubjes. Een kind mag wel ingeschreven worden op één handtekening, maar als de andere ouder bezwaar maakt tegen de inschrijving dan moet die inschrijving ongedaan gemaakt worden en mag de school, de kinderopvang of clubjes het kind niet langer opvangen. Gebeurt dit toch dan is dat in strijd met de wet en strafbaar. De rechter kan dan wel een vervangende toestemming geven.

Informatie voor ouders

Alle ouders, gezag of geen gezag, hebben recht op informatie. Ouders zijn verplicht elkaar over en weer te informeren. Ook professionals moeten, wanneer die over belangrijke informatie over het kind beschikt, de ouders informeren. Dit hoeft niet als u de informatie ook niet verstrekt aan de met het gezag belaste ouder of dit niet in het belang van het kind is. De rechter kan dan wel bepalen dat u de informatie tóch moet verschaffen.

Ouderavonden met gescheiden ouders

Wanneer ouders aangeven dat zij absoluut niet samen naar een ouderavond willen, dan moet de school de ouders de gelegenheid geven om apart naar de ouderavond te komen (of hen een apart gesprek aan te bieden). Dit in verband met de informatieverplichting. Nieuwe partners van ouders mogen niet bij de gesprekken aanwezig zijn, tenzij het de partner is van de ouder die alleen het gezag heeft of de andere ouder hiervoor toestemming heeft gekregen.

Vragen over ouderlijk gezag, echtscheidingen of voogdij?

Neem dan contact op met De Scheidingsadvocaat. Wij helpen u aan het juiste advies en zorgen dat u een antwoord krijgt op uw vraag!